Epistola #76

חֲבֵרִים, מְקַבְּלִי הָאִגֶּרֶת

Ħavérim meqabli ha-iguéréth

 

La fine dell'anno ci mette in una prospettiva di ritorno della luce. Le celebrazioni di dicembre segnano l'attesa della rinascita dei giorni accendendo candele, torce e varie illuminazioni: dei néroth [נֵרוֹת], per portare la fiamma della luce universale: Nur [נוּר]. La letteratura mistica, attraverso il Libro di Daniele (7:10), evoca il Nehar di-Nur [נְהַר דִּי-נוּר]: il Fiume di Fuoco. «Un fiume di fuoco sgorga e proviene dalla sua origine». Questo fiume di energia primordiale, proveniente dalla Sefirah Binah, scende mentre gira intorno al Nur e si alza, come i serpenti di fuoco che avvolgono il Caduceo ermetico. Questo flusso ascendente e discendente sono le gerarchie divine, gli eserciti di Yhwh: Yhwh Tsevaoth [יְהוָֹה צְבָאוֹת] la cui ghematria 525 corrisponde a quella di Nehar di-Nour, ma anche di gouf venéfésh [גּוּף וְנָפַשׁ] : corpo e anima. Questo potente incendio, dice Sefer haZohar (I-116a), disintegra lo zouhama (inquinamento) della terra. Nella sua Mishnah Menaħoth, Rambam ci insegna che questo inquinamento si consuma nell'athanour (forno in aramaico, tanour in ebraico) [אָתַּנּוּר], che brucia al servizio di Nehar di-Nur.

Nur [נוּר] è un termine aramaico. Significa fuoco o fiamma, dalla radice di bilitere «nér» [נֵר], una bugia, una candela o una lampada a olio. Esprime l'elevazione della luce, motivo per cui è scritto «La lampada (nér) di Yhwh è l'anima (neshamah) di Adamo» (Proverbi 20:27). Nella radice nér, la luce è rappresentata dal Reish essential per la scrittura del Nun della luce (or) e quella della visione della luce (ra). L'elevazione dipende quindi dalla lettera Nun. L'inversione della radice chiama e fa calare la luce con «ran» [רַן], il canto che evoca «ron» [רֹן]: gioia, letizia ed esaltazione. Questo dà un'indicazione dei nomi mistici che terminano in «ron» o «run»: Metatron, Yéshourun...

Tutto ciò ci porta a interessarci ai misteri della lettera Nun [נ], che posta come iniziale fa salire e scendere l'anima (nefesh, neshamah) e il cui movimento della vocale naturale stabilisce un legame spirituale tra gli esseri. Ma che, privata del fuoco o della luce, provoca una caduta (nefilah) in un esilio oscuro e servile. Tuttavia, anch’essa, con il suo numero 50, interviene simbolicamente per stimolare l'ascesa e aprire le cinquanta Porte di Binah, al fine di garantire all'anima l'opportunità di una liberazione spirituale.

Quando evochiamo il simbolismo della lettera Nun e dell'ideogramma da cui proviene, tutti dicono: «il pesce! «. Va bene, ma è un po' riduttivo. In effetti, l'ideogramma protosinaitico deriva da un disegno di pesce. Tuttavia, nun non significa assolutamente pesce in ebraico. Un pesce è un «dag» [דָּג]. Quindi, qual è il legame tra la lettera Nun et il pesce? Per scoprirlo, bisogna immergersi profondamente nella sua genealogia, vale a dire 5300 anni fa! Nel cuore della civiltà sumerica. Un tempo in cui gli umani scrivevano e leggevano su tavolette e facevano i loro conti su fogli di argilla (vedi Tablet, Plimpton 322).

Per rivelare il mistero in bilico sulla lettera Nun, dobbiamo considerare il suo valore numerico: 50. Osserviamo che i Sumeri hanno chiamato questo numero: «ninnu» (nin = 40 + o = 10). Riconosciamo già una traccia del fonema nun, che è quindi correlato alla forma nin. Nin, che significa «signora» e «quaranta», era un Nun della dea madre sumera. Può anche essere chiamata Nin-ma (Grande Signora) o Nin-tu (Signora che partorisce), dea che ha concepito con suo marito En-ki degli uomini in grado di vivere 25000 anni. È sorprendente notare che «nine» è una ragazza in lingua provenzale; il sumerico sarebbe risalito così in alto? Possiamo anche pensare alla nanny inglese, Nunou (in francese), la tata.

Una città menzionata nella Bibbia era dedicata alla dea Nin: Ninvéh (Ninive), citata dal profeta Yonah, che aveva come missione quella di andarvi a predicare. Un resoconto allegorico dei misteri della ricerca delle cinquanta porte di Binah. È già chiaro che Nun sarà una lettera molto «femminile» [Gioco di parole perché il termine “femminile” in francese contiene il Nun NINE (feminine)]. Il prefisso sumerico «nin» si riferisce sistematicamente alla femminilità, ad esempio Nin-gur-sag, la consorte del dio En-ki.

Ma l'aspetto della dea che ci avvicina al Nun-pesce è la dea Nin-shé dea dei pesci e della pesca, associata ai canali e ai fiumi, figlia di En-ki. A poco a poco, il pesce fu associato a questa dea, al punto da generare la parola «noūnou» nelle lingue accadiche, per designare il «pesce». In seguito troviamo il termine nella sua forma «nun» in fenicio e «Nuna» [נוּנָא] in aramaico, sempre con il solo significato di pesce.

Questa associazione con la dea del pesce e dei canali è molto interessante. In effetti, il valore 50 (ninu) della lettera Nun-pesce evoca nella Cabala le 50 porte di Binah. Questa sefirah è anche chiamata madre (Amma) da cui scaturisce il flusso redentore che attraversa le 50 Porte della liberazione della schiavitù dall'Egitto. Binah, come la dea Nin-She, governa i canali mistici del Fiume. Joseph Gikatilla insegna:

Poiché Binah è chiamata «Canali del fiume» - Reħovoth Nahar - da loro derivano la Salvezza e la redenzione, come abbiamo spiegato. Quindi: «Mi risponderà - merħav  [מֶּרְחָב] - Yah», con la terza Sefirah chiamata «Reħovoth» - canali - [רְחוֹבוֹת]. E Isacco disse: «Ora Yhwh ci ha dato il campo libero [הִרְחִיב יְהוָה לָנוּ]” (Genesi 26:22). Questo versetto è fondamentale. D'altra parte, Binah, che si chiama «Réħovoth» (canali), è il segreto dei cinquanta, «siamo usciti da Mizraim - Egitto -», così come il segreto della salvezza e della redenzione, come abbiamo spiegato (Porte della Luce - Porta IX).

Nun e il Sefer haTemunah

Ecco alcuni estratti di Séfer haTemunah (Libro dell’immagine) a proposito di Nun. In una tabella che riassume i simboli delle ventidue lettere, il suo autore indica che Nun corrisponde a Binah e a Levanah (Luna). I due nomi sono legati alla costruzione di una struttura, banah [בָּנָה]. Questo conferma che Nun, con il suo valore 50, corrisponde alla struttura delle 50 Porte di Binah.

אות נ:היא שער החמישים ומדתה האלהים למעלה התפארת הסתלקותה המנצחת על השמינית, והיא המדה הגבוה ונעלמת מעין כל חי כשארז»ל עד ולא עד בכלל, והיא יושבת כגבור במלחמה והוא מלשון נינם יחד שממנה השפע, ומשגחת להרבות צבאות וחיילות ותולדות ומשפחות כאמור פרה ורבה גוי וקהל גוים וגו', וממנה ה' אחרונה לפרות הבשן וכח לאילנות וזרעים וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים ומראש הררי קרם ומתחת זרועות עולם. וממשלתה בשעת לבנה:

Lettera Nun: è la Porta del 50 e l'attributo divino del trionfo vittorioso della Tiferet superiore sull'ottava [Tiferet ha una connessione diretta con tutte le Sefirot, tranne Malchut]. È l'attributo nascosto più alto dell'occhio di ogni vita, nessuno può testimoniarlo o avvicinarlo. Siede come un eroe in guerra, la cui lingua concentra lo Shefa, generando un numero di eserciti, soldati, generazioni e clan, come si dice: «Fruttifica, moltiplica! Una nazione e un'assemblea di nazioni saranno tue”. (Genesi 35:11). Questo da Ha-Shem alle mandrie di Bashan, al potere degli alberi e alle sementi. Dal germe solare alla diffusione lunare. Dalla vetta innevata delle montagne e sotto le braccia [fiumi] del mondo. Essa governa secondo il tempo della Luna (Séfer haTemunah, capitolo I).

אות נ:בזה הכח מדת אלהים האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו ובכח הנעלמת באור הראשון הגנוז לנשמות וממנה היא החי»ת (נ»א הנו»ן) בצורתה כי לבוש הבדים לבושה אשר ממנה בגדי הבד ובגדי כהונה ובגדי הקודש ושמנה בכלל עשר הנקראים קדש וכהן עליון מקבל מתנה ונותן בקרבן הברית. ודרכי הלבנה וכחותיה ממנה:

Lettera Nun: E’ il potere dell'attributo Elohim. L’Elohim davanti al quale camminavano i miei antenati e il potere della prima luce occulta, rifugio delle anime. È attraverso di essa (nun) che le esistenze prendono forma. Perché produce i tessuti da cui provengono l'abbigliamento per abiti sacerdotali e abiti sacri. E in genere ci sono dieci che si chiamano Qadesh, che il Sacerdote Supremo riceve nel presente e nell'offerta durante il sacrificio dell'Alleanza. Secondo i percorsi della luna (Levanah) e dei suoi poteri (Sefer haTemunah Capitolo II).

אות נ:נו»ן כח הקדוש הנעלם בכל הוי»ה ושמטה כי גבוה ונעלם מעין כל, והוא כח רביעי לעליונים וממנה כח רביעי בשם אשר ממנה כל כח פעולות שמטות ועולמות כצבאות וחיילות עליונות כחות ורוחות זכות פנימיות טהורות אצילות ונשמות ואורות פעולות בכחות נוראות לצורך המעלות עליונות רוחניות, וממנה כל שמטה בפעולתה לבגדי כהונה וחסד המתלבש בכל לצורך הנשמות וכח הקדושות הנעלם מכל הוי»ה ושמטה כולה, וממנה ה' אחרונה אשר לה כמוה עולמות גלגלים והקפות צבאות וחיילות כחות פנימיות וטהורות ועצמות נשמות ואורות ומרכבות ומלאכים אשר חוקותם לשפלים לפרות ולרבות בעולם כולם כמלאכים במהלכים וחוקותם ותורתם לצורך השמטה בחזקה והכל ביד המקרב לכל מעלוי לעלוי עד הזרועות ועד הררי קדם וזהו הכהן המקרב הכל:

Lettera Nun: Nun è un potere santo nascosto in ogni esistenza e in ogni ciclo, perché la sua altezza è dissimulata da ogni occhio. È la quarta forza tra i superiori e la quarta potenza nel Nun, poiché da essa è sorta la potenza attiva dei cicli (shemitot) dei mondi, degli eserciti e dei poteri di combattimento superiori: spiriti lucidi interiormente puri di Atzilut anime e luci che agiscono nelle altezze con straordinari poteri per il bene della spiritualità universale. Attraverso di essa, ogni shemitah (ciclo) si attiva nell'abito sacerdotale. La Hessed veste tutto per il bene delle anime e il potere delle santità nascoste di ogni esistenza e di ogni shemitah (ciclo) che sono mondi sferici che ruotano dietro Yhwh. Le rotazioni sono eserciti, i soldati sono poteri interni, purezze ed essenze di anime, le luci, i carri (merkavoth) e gli angeli che preparano la crescita e la moltiplicazione di tutti i mondi. Angeli con le loro leggi, le loro costituzioni e i loro insegnamenti per una forte shemitah (ciclo). Tutto sostenuto in una mano sollevata dalle braccia verso le montagne di levante. Ed è il cohen che porta tutto (Séfer haTemunah Chapter III).

La Nun finale

Quando si trova al termine di una parola, la lettera nun cambia forma e si allunga. Fondamentalmente, qualunque sia la sua forma, la lettera rimane una N, ma la sua metamorfosi cambia il suo simbolo. Di solito si chiama Nun sofi [נוּן סוֹפִי] o Nun sofith [נוּן סוֹפִית]. Tuttavia, i testi antichi usano il Nun semplice: «Nun kfufah» [נוּן כְּפוּפָה] : Nun curva e Nun finale: «Nunpshoutah» [נוּן פְּשׁוּטָה] :  Nun allungata (estesa).

Secondo Jacob ben Shesheth (Libro della risposta adeguata), l'allungamento di nun si riferisce alla sua forma nel Mondo a Venire. La lettera Nun finale simboleggia la linea mediana delle Sefirot, «il fiume». Essa è la sulam mutsav [סֻלָּם מֻצָּב], la scala eretta che collega la Sefirah Yessod, dalle Giuste fondamenta del mondo alle Sefirot superiori e specialmente a Binah. Lo si può vedere nella ghematria 262 che riunisce sulam mutsav e Nun sofi. Joseph Gikatilla aggiunge: «Nun allungata è il Mondo della Misericordia che si estende lungo l'asse di Tifeteh».

Citando il Tiqounim che insegna la struttura della parola ein [אין], il nulla, Moise Cordovero scrive:

«Poiché» Éin «è: Alef per Keter élyon, Yod per Ħokhmah e Nun finale per Binah. E poiché l'estensione di Vav che è la nun finale, uno Yod su una Vav, la realtà di Nun (aggettivo) stessa è Malchut perché, in verità, «Éin» contiene tutto l'Atzilut «(Pardès rimonim Parte 3, Capitolo 1).

I maestri della Cabala vedono il Nun finale come un processo di allungamento della Vav, essa stessa estensione dello Yod. Questo Nun finale rappresenta l'espansione delle Sefirot dalla cinquantesima porta: la Binah. Il Nun finael riunisce quindi il maschile e il femminile (Zeir Anpin e Nuqeva). Per descrivere il flusso di Nun estesa, Cordovéro è stato ispirato dal seguente passaggio di Shaaréi Orah di Joseph Gikatilla:

La Nun allungata è il segreto dell'effusione del flusso di benedizione e misericordia trasmesso di Sefirah in Sefirah per raggiungere la Sefirah Malchut. Ecco la spiegazione. La Nun finale viene allungata e la Nun viene piegato. La Nun allungata è il mondo della Misericordia che si estende lungo l'asse di Tiféret. L’angolo di Nun è il segreto di Malchut, che riceve l'afflusso di benedizioni e tutti i tipi di emanazioni dalle Sefirah Ein (Keter), camminando attraverso i canali attraverso la mediazione delle Sefirot, per raggiungere la Sefirah Ani (Malchut). È il segreto del mondo che influenza e che non riceve, mentre il segreto di ciò che riceve e che non influenza, riguarda le cose al di fuori del suo dominio. Questo si riferisce alle lettere di «Ani» [אֲנִי], che sono identiche alle lettere di «Éin» [אֵין]. Ciò significa che a volte il Nun precede lo Yod e che a volte lo Yod precede il Nun. Contempla ciò che abbiamo spiegato sopra, riguardo alla Nun allungata e alla Nun curva e la verità si presenterà a te (Porta X - Prima Sefirah).

Nella Cabala, Nun breve simboleggia la «piegatura dei piedi» (vale a dire del maschile e del femminile) e Nun finale lo «spiegamento dei piedi». Nel suo «70 Tiqounim», Hayyim Luzzato scrive:

«La Nun finale [ן] è il principio dell’Adamo maschio e femmina, per rafforzare il tutto in un perfetto tiqun (disposizione): «Quel giorno, i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi ecc. « (Zaccaria 14.4). Questi sono i due tipi di piedi: piedi dall'alto e i piedi dal basso in un unico insieme» (17 ° Tiqun).

Il dispiegamento della Nun finale è l'espressione del dispiegamento del maschile e del femminile:  Zeir Anpin e Nuqeva. Il Nun piegato [נ] rappresenta il femminile. La Vav [ו] rappresenta il maschile. Il tutto è rappresentato nella scrittura spiegata da Nun [נון]. L'Adamo maschio e femmina è qui uno stato di perfezione dell'essere, che unisce la complementarità nel suo principio di unità.

Il tema del maschio e della femmina è già affrontato nel Sefer ha-Bahir § 83:

«E cosa significa Nun?» Ti insegna che il cervello costituisce la maggior parte della colonna vertebrale […] Ma la Nun in ozén, orecchio, è una Nun allungata. La Nun allungata è sempre alla fine della parola, questo per insegnarti che la Nun allungata comprende la Nun curva, tuttavia, la Nun curva è fondamentale. Questo per insegnarti che la Nun allungata è composta dal maschio e dalla femmina".

Un po' più in là, Bahir § 86 aggiunge:

«E perché a volte Nun ha una forma curva e talvolta una forma allungata?» Perché è scritto (Salmi 72, 17): “Che il Suo Nome sia perpetuato, yinnon [יִנּוֹן], finché dura il sole".

La lettera Nun, come la colonna vertebrale, mantiene la vita del corpo e del cervello e svolge un ruolo vitale nel sostentamento dell'uomo e del mondo. Con i suoi due aspetti, curvo e allungato, simboleggia il maschio e la femmina, quindi anche generazione e crescita. Tutta la forza della Nun viene dalla Binah e il Nun Yinnon è noto per essere uno dei nomi del Messia (Sinedrio 98b). La parola yinnon significa emanare e rappresenta la doppia natura di Nun.

[A proposito sul Messia] Qual è il suo nome? Rabbi Shilah dice: Shiloh [שִׁילֹה] è il suo nome, come è detto: «Fino a quando Shiloh arriva» (Genesi 49:10). Rabbi Yannai dice: Yinnon [יִנּוֹן] è il suo Nome, come si dice: «Lascia che il suo Nome duri per sempre, che il suo Nome duri [yinnon] a lungo come il sole, e permetta agli uomini di benedirlo» (Salmi 72 : 17). Rabbi Ħanina dice: Ħanina [חֲנִינָה] è il Suo Nome, come si dice: «Perché non ti mostrerò alcun favore [inaanina]» (Geremia 16:13). E alcuni dicono che Menaħémbén Ħizqiah [מְנַחֵם בֶּן־חִזְקִיָּה]  è il suo nome, come si dice: «Perché il consolatore [menaħem] che ha rianimato la mia anima si è allontanato da me» (Lamentazioni 1:16).

L'autore dello Zohar crea un collegamento tra nun e neaman (fedele), che iniziano entrambi con Nun curva e finiscono con una Nun allungata. Egli insiste sul fatto che la Nun finale è quella di Amén:

La Nun allungata è l'inclusione di due Nun: la Nun estesa e la Nun curva. La Nun allungata è l'inclusione della lettera Vav. Per questo motivo, tutto l’insieme si chiama Nun (Nun-Vav-Nun). Vav è il maschio e Nun allungata unisce il maschio e la femmina. La Nun curva contiene la Nun allungata. Mem è un notariqon per Melékh [re - מֶלֶךְ]. Pertanto, Amen [אָמֵן] è un notariqon per Él mélékh neaman (Dio il fedele re [אֵל מֶלֶךְ נֶ''אֱמָן] contenente tutto (Zohar III 286a).

In effetti, le tre lettere di Amen (alef, mem, Nun) sono le iniziali dell'espressione Él mélékh neaman. Inoltre, va notato che la ghematria dell'espressione è 262, identica a quella di nounsofi [נוּן סוֹפִי] : Nun finale.

Il Talmud (Shabbath 104a) afferma che «la Nun curva è una persona fedele che è curva (neamankafouf [נאמן כפוף]) - modesta – Nun allungata, una rinomata persona fedele (neaman pashut [נאמן פשוט]) . Un insegnamento, dice il testo, profuso ai giovani studenti al tempo di Giosuè figlio di Nun (!) a cui Mosè affidò il futuro della Torah e delle anime liberate.

Ajouter un commentaire